Yonad.cz : Easy booking : Hotel, Pension (B&B)

Contact us:    using the form | by e-mail
+420 412 554 286

Home > Affiliate program
 
 
 
 

Smlouva o spolupráci a obchodní podmínky affiliate programu

 • 1. Úvod
  • 1.1

   Tato smlouva, jejíž součástí jsou i tyto obchodní podmínky je uzavřena v elektronické podobě mezi poskytovatelem affiliate programu ( dále jen Poskytovatel) a obchodním partnerem (dále jen Partner) - provozovatelem webových stránek a je závazná.

  • 1.2

   Vztahy z této smlouvy vyplývající jsou v souladu s právním řádem České republiky a řídí se ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 • 2. Podmínky spulupráce
  • 2.1

   Partner se zavazuje, že na jím provozovaných internetových stránkách vytvoří prostor pro umístění reklamy na předmět činnosti Poskytovatele – rezervace ubytování. Reklamou se rozumí banner, jiný reklamní panel, reklamní plocha či textový odkaz, který umožňuje aktivní přístup na internetové stránky Poskytovatele a která je umístěna na internetových stránkách Partnera.

  • 2.2

   Partner se zavazuje neměnit grafickou podobu či obsah reklamy, která mu byla poskytnuta Poskytovatelem k umístění na jeho internetových stránkách. Partner se dále zavazuje neumístit reklamu na internetové stránky, jejichž obsah není v souladu s českým právním řádem a dále na internetové stránky s erotickým či pornografickým obsahem. Obsah internetových stránek dále nesmí porušovat autorská, průmyslová či jakákuliv jiná práva třetích osob či právem chráněné zájmy třetích osob.

  • 2.3

   Partner se zavazuje zajistit, že na jeho internetových stránkách, na nichž je reklama umístěna, nebude docházet k úmyslnému zvyšování počtu zobrazení reklamy ve prospěch Partnera. Při vkládání reklamy je dále zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření nových oken prohlížeče. Partner nesmí používat prostředky či nástroje k blokování úplného otevření a zobrazení reklamy či jinak omezovat uživatele v přístupu na internetové stránky.

  • 2.4

   Partner je povinen udržovat internetové stránky, které provozuje a na kterých je umístěna reklama, v provozuschopném stavu. Převodem, zrušením či zánikem internetové stránky s reklamou tato smlouva pozbývá své platnosti.

  • 2.5

   Poskytovatel neodpovídá za funkčnost reklamy umístěné na internetových stránkách Partnera. Technické zajištění spulupráce mezi Poskytovatelem a Partnerem je předmětem duševního vlastnictví Poskytovatele. Partner není oprávněn jakoukuliv část technického zajištění nebo reklamy měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, šířit a ani z nich nebo na jejich základě vytvářet odvozená díla nebo produkty. Technický servis související s plněním smlouvy a těchto obchodních podmínek zajišťuje poskytovatel.

 • 3. Odměna partnera
  • 3.1

   Poskytovatel se zavazuje zaplatit Partnerovi odměnu – provizi za každého příchozího uživatele, který provede proklik na reklamu a učiní rezervaci ubytování ( nejpozději však do 30 dní od učinění prokliku) s tím, že toto ubytování bude následně realizováno a uživatelem zaplaceno (dále jen Odměna).

  • 3.2

   Odměnu dle ustanovení tohoto článku obdrží vždy pouze ten Partner, z jehož stránek vstoupil uživatel na internetové stránky Poskytovatele jako poslední.

  • 3.3

   Výši Odměny určuje Poskytovatel a tato je individuálně specifikována v affiliate programu.

  • 3.4

   Partnerovi vzniká nárok na fakturaci Odměny k 20. dni měsíce následujícího po uskutečnění a zaplacení rezervovaného ubytování. Za tímto účelem je Poskytovatel povinen sdělit Partnerovi údaje nezbytné k provedení fakturace.

  • 3.5

   Z technických důvodů je pro uznání Odměny nutné, aby návštěvníci stránek Partnera měli ve svém počítači povuleny cookies.

  • 3.6

   Partner je povinen udržovat své účetní a fakturační údaje v systému vždy aktuální. Poskytovatel zřídí pro Partnera přístup do systému, kde bude moci sledovat aktuální výši Odměny, na níž mu v souladu se smlouvou a obchodními podmínkami vzniká nárok.

 • 4. Platební podmínky
  • 4.1

   Odměna, na kterou vznikl Partnerovi nárok a která byla fakturována dle čl. 3 této smlouvy, bude ze strany Poskytovatele uhrazena nejpozději do 15. dne ode dne doručení faktury na uvedený bankovní účet Partnera.

  • 4.2

   Partner je povinen sdělit Poskytovateli zda je plátcem DPH. V takovém případě bude u faktury (zdanitelného plnění) uplatněna sazba daně platná ke vzniku povinnosti přiznat daň v souladu s platnými právními předpisy. Dojde-li v průběhu Smlouvy u Partnera ke změně, je povinen takovou změnu neprodleně vyznačit v Systému. Pokud tak neučiní, Provozovateli bude nadále účtovat Odměnu dle údajů, které jsou v Systému platně zaznamenané.

 • 5. Zpracování a ochrana osobních údajů
  • 5.1

   Partner dává svou registrací do affiliate programu souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů a jejich využitím pro marketingové účely. Uzavření Smlouvy je podmíněno poskytnutím osobních údajů Partnera. Poskytovatel se zavazuje, že s těmito údaji bude nakládat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití.

  • 5.2

   Partner souhlasí s tím, že ze strany Poskytovatele může být používáno jeho jméno či obchodní firma, logo, jeho produkty a reference v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a seznamech zákazníků na internetových stránkách.

 • 6. Ostatní ujednání
  • 6.1

   Smlouva mezi Poskytovatelem a partnerem je uzavřena na dobu neurčitou a lze ji ukončit :
   a) dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem v elektronické podobě,
   b) výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné či elektronické formě a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Výpovědní doba činí 1 měsíc a začíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi smluvní straně, které je určena,
   c) odstoupením Poskytovatele nebo Partnera. Partner je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže je Poskytovatel v prodlení s výplatou Odměny o více než 60 dnů následujících po dni splatnosti. Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, a to v případě závažného porušení povinností, či méně závažného opakovaného (nejméně 2x) porušení povinností Partnera, vyplývajících z obchodních podmínek, smlouvy či jakéhokuliv zneužití technického servisu Poskytovatele. Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí být učiněno v písemné či elektronické formě a doručeno druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení. Smlouva zaniká následující den po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od dohody ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na jakoukuliv Odměnu.

  • 6.2

   Partner je povinen neprodleně, nejpozději však do 5 dnů ode dne zániku Smlouvy odstranit veškerou reklamu na všech internetových stránkách, která na ně byla umístěna v souvislosti se smlouvou.

  • 6.3

   Tato smlouva a obchodní podmínky affiliate programu je platná a účinná okamžikem potvrzení ze strany Partnera, které učiní přihlášením do Affiliate Programu YONAD.cz.


Copyright © 2006 - 2009 Online Travel Solutions s.r.o.

Online Travel Solutions s.r.o. :

´